Maarten Hoorn

Maarten Hoorn
Senior projectleider ruimte
Betrokken bij Platform31 sinds mei 2015
Tel: 06 – 10 15 67 08

Over Maarten Hoorn

De fysieke leefomgeving heeft met grote transities te maken in de komende decennia. Duurzaamheid, klimaatveranderingen, toenemende verschillen, veranderingen in mobiliteit, de trek naar de stad vragen om een grote verbouwing van Nederland. Een integrerende aanpak is noodzakelijk om Nederland klaar te maken voor de toekomst: op verschillende schaalniveaus en tussen thema’s. Dat moet met aandacht voor mens en maatschappij. Maarten wil in zijn projecten partijen en opgaven graag verder brengen. Daarbij schakelt hij tussen praktijk, beleid en wetenschap.

Maarten is een veelzijdige en breed geïnteresseerde projectleider. Hij kan het overzicht houden, met een goede inschatting van kansen voor verbindingen met andere thema’s en domeinen in projecten. Hij blijft altijd positief ingesteld, is flexibel en legt altijd verbindingen tussen verschillende schaalniveaus. Hij wekt daarbij het vertrouwen van alle verschillende betrokkenen in een project, blijft rustig, kan mensen op hun gemak stellen en kan de zaken met het juiste gevoel en humor benaderen. Het is voor hem belangrijk de kennis die in projecten wordt opgedaan zo veel mogelijk te verspreiden en te verbinden met andere praktijken. Hij is in staat een boodschap helder over te brengen en kan mensen in inspirerende sessies aan het werk en het denken zetten.

Recente projecten van Maarten zijn:

Maarten is betrokken bij het uitvoeringsprogramma van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie. Daarnaast werkt hij voor het Klimaatadviesteam vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en werkt hij aan het opzetten van een actieprogramma klimaatbestendig bouwen. In de periode 2015 tot begin 2017 heeft hij de leergemeenschappen Water en ruimte begeleid. De lessen hiervan heeft hij gebundeld in een essay. In 2016 heeft hij een analyse gemaakt hoe de beschikbaarheid van zoetwater aan de ruimtelijke ordening gekoppeld kan worden.

Als vervolg op het Jaar van de Ruimte heeft hij samen met partijen het netwerk Wij Maken Nederland onderhouden. Met Wij Maken Nederland werkt hij samen met partners aan de ruimtelijke opgaven van Nederland voor 2040, thans gericht op de thema’s klimaat, leven, economie en governance. Als het gaat om het verbinden van domeinen, werkt hij aan binnen de leerkring gezondheid en ruimte aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door ruimtelijke anders te handelen. Een ander voorbeeld van het leggen van deze verbindingen doet hij bij de dialoog stad en platteland (in samenwerking met onder meer de P10, ministerie van BZK en gemeente Amsterdam). Bij deze dialoog is energie en klimaat een belangrijk thema. Verder werkt hij binnen de Bouwagenda aan een platform integraal ontwerp, waarbij aan de hand van concrete locaties ontwerpoplossingen worden ontwikkeld voor maatschappelijke thema’s. Klimaatadaptatie is hierbinnen een belangrijke.

Tevens is hij programmaleider van het programma Stedelijke Transformatie, waarmee een antwoord wordt gegeven op de toenemende woningvraag. Het doel van het programma is om binnenstedelijke woningbouw te stimuleren: energieneutraal, klimaatadaptatie, inclusief, bereikbaar en gezond. Tot slot is hij betrokken bij de Omgevingswet. Aan de hand van praktijkbijeenkomsten en in samenspraak met de G32, verkent hij welke kansen de Omgevingswet biedt.

Voorheen was Maarten:
Projectleider ruimtelijke planvorming bij Rho adviseurs. Hier adviseerde hij over ruimtelijke besluitvorming, ruimtelijk instrumentarium, (milieu)aspecten, afweging van belangen, processen in gebiedsontwikkeling, communicatie met belanghebbenden. De advisering deed hij altijd sterk vanuit inhoudelijke kennis. Hierbij is hij betrokken geweest bij diverse grootschalige en kleinschalige gebiedsontwikkelingen verspreid over heel Nederland.

Tijdens zijn studententijd en in de jaren daarna, was hij werkzaam bij sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau Intraval. Hij is hier betrokken geweest bij onderzoeken op het gebied van leefbaarheid, verslaving, welzijn en jeugd. Onder andere bij: belevingswaardenonderzoek Ruimte voor de Rivier; thermometer binnenstad Groningen; onderzoek dak- en thuislozen Venray; monitor veiligheid Rotterdam.

Maarten is opgeleid als:
Planoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Het volledige CV van Maarten Hoorn